TTGO-T-Beam-LoRa-APRS/pdf
Rysiek Labus b8427a9e1c Heltec-WiFi-KIT32 & Heltec-WiFi-KIT32_V2 2021-03-21 17:18:14 +01:00
..
HELTEC-WIFI_LoRa_32_V2.pdf Heltec-WiFi-KIT32 & Heltec-WiFi-KIT32_V2 2021-03-21 17:18:14 +01:00
HELTEC-WiFi_LoRa_32_V2(433,470-510).PDF Heltec-WiFi-KIT32 & Heltec-WiFi-KIT32_V2 2021-03-21 17:18:14 +01:00
LilyGo_TBeam_V0.7.pdf TTGO schematics 0.7/1.0/1.1 2021-03-10 18:22:35 +01:00
LilyGo_TBeam_V1.0.pdf TTGO schematics 0.7/1.0/1.1 2021-03-10 18:22:35 +01:00
LilyGo_TBeam_V1.1.pdf TTGO schematics 0.7/1.0/1.1 2021-03-10 18:22:35 +01:00